استخدام مسئول قالبسازی،کارشناس قالبسازی دراتحادموتور/کرج،تهران

استخدام اتحاد موتور شرکت تولیدی و صنعتی اتحاد موتور در زمینه صنعت خودرو جهت تکمیل کادر خود از ساکنین استان تهران و البرز با شرایط … “استخدام مسئول قالبسازی،کارشناس قالبسازی دراتحادموتور/کرج،تهران”