استخدام جدید شرکت کوانتوم زیرمجموعه هولدینگ صنعتی انتخاب/کرج و مشهد

استخدام جدید شرکت ها   شرکت کوانتوم یکی از زیر مجموعه‌های هولدینگ گروه صنعتی انتخاب در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود در استان البرز شهر کرج و … “استخدام جدید شرکت کوانتوم زیرمجموعه هولدینگ صنعتی انتخاب/کرج و مشهد”