استخدام های جدید و در جریان سال ۹۷ ( سازمانهای دولتی و خصوصی )

استخدام های جدید کشور   استخدام شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به منظور … “استخدام های جدید و در جریان سال ۹۷ ( سازمانهای دولتی و خصوصی )”